ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Bij Supjuffie hanteren wij een minimumleeftijd van 18 jaar voor de huurder. Kinderen onder de 18 jaar oud mogen enkel in aanwezigheid en onder toezicht van een volwassenen deelnemen.
 • Het gebruik van een van onze SUPs is geheel op eigen risico.
 • Het materiaal dient na gebruik in dezelfde staat, compleet en schoon te worden ingeleverd. Schade en/ of verlies van de SUP of toebehoren daarvan wordt achteraf verhaald op de huurder.
 • Het gebruik van een van de tasjes die worden aangeboden door Supjuffie, is geheel op eigen risico. Aan eventuele schade en/ of verlies van waardevolle spullen kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 • Met aanmelding erkent de deelnemer dat suppen als buitensportactiviteit weersafhankelijk is en accepteert dat de suplessen, suppilates en supyoga alleen doorgang vinden als de weersomstandigheden dit toelaten, zulks ter beoordeling van Supjuffie. Het staat Supjuffie vrij de suplessen, suppilates en supyoga aan de weersomstandigheden aan te passen.
 • Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn voor een suples, suppilates of supyoga heeft Supjuffie de bevoegdheid de activiteit te annuleren. Eventueel reeds betaalde gelden voor de suplessen, suppilates en supyoga, zullen dan direct worden terugbetaald.
  Overige door de deelnemer gemaakte kosten worden niet vergoed.
 • Supjuffie heeft te allen tijde het recht een suples, suppilates of supyoga af te gelasten dan wel af te breken, als de omstandigheden dit naar de mening van Supjuffie nodig maken. Supjuffie kan in dat geval niet aansprakelijk gesteld worden voor kosten die deelnemers hebben gemaakt of die op enigerlei wijze hieruit voortvloeien. Supjuffie stelt in het voorkomende geval de deelnemers zo snel mogelijk een nieuwe datum voor.
 • De deelnemer stelt Supjuffie of de supleiding voor aanvang van de les op de hoogte van ziekten en/of lichamelijke beperkingen of overige omstandigheden waarvan hij weet of kan vermoeden dat deze voor een veilig en verantwoord verloop van de activiteit van belang zijn. Ingeval van twijfel overlegt de deelnemer met Supjuffie.
 • De deelnemer of degene die inschrijft voor een groep verklaart te kunnen zwemmen, namens zichzelf en namens de deelnemers in de groep. Indien een deelnemer niet kan zwemmen heeft de cursusleiding de bevoegdheid de deelnemer van (verdere) deelname uit te sluiten in welk geval er geen recht bestaat op restitutie van cursusgelden en/of overige door de deelnemer gemaakte kosten.
 • Bij inschrijvingen voor groepsactiviteiten bij Supjuffie wordt uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de activiteit het definitieve aantal deelnemers vastgesteld. Na deze tijd is het niet meer mogelijk de omvang van de initieel aangemelde aantal deelnemers te verminderen. Bij een minder deelnemers op de dag van de activiteit worden ontbrekende deelnemers wel in rekening gebracht. Uitbreiding van de groep is mogelijk mits materiaal beschikbaar is. De reguliere kosten worden hiervoor inrekening gebracht.
 • De deelnemer die met eigen materiaal deelneemt verklaart dat dit in goede staat verkeert en veilig is te gebruiken. De deelnemer die gebruik maakt van gehuurd, of geleend materiaal verklaart dit bij aanvang van de cursus te inspecteren en zo hij/zij van mening is dat er op enigerlei wijze sprake is van een onveilige situatie stelt hiervan Supjuffie onmiddellijk in kennis. Als de onveiligheid niet naar tevredenheid van de deelnemer wordt opgeheven weigert hij/zij aan de activiteit deel te nemen.
 • De deelnemer begrijpt en aanvaardt dat suppen altijd zekere risico’s kan inhouden hetzij in de zin van letsel, hetzij in de zin van materiële schade of anderszins, en verklaart Supjuffie en/of de instructeurs werkzaam voor Supjuffie of bij de activiteit betrokken derden, op geen enkele wijze aansprakelijk te zullen stellen voor eventuele gevolgen van of voortvloeiende uit deelname aan een activiteit van Supjuffie. Indien u zich aanmeldt (via de site, per e-mail of telefonisch), gaan we er vanuit dat u akkoord gaat met onze algemene voorwaarden.